سخنگوي شوراي نگهبان گفت: ناظران شوراي نگهبان تا پايان ساعات اخذ راي و بعد از آن در شعب اخذ راي حضور خواهند داشت."> سخنگوي شوراي نگهبان گفت: ناظران شوراي نگهبان تا پايان ساعات اخذ راي و بعد از آن در شعب اخذ راي حضور خواهند داشت."> سخنگوي شوراي نگهبان گفت: ناظران شوراي نگهبان تا پايان ساعات اخذ راي و بعد از آن در شعب اخذ راي حضور خواهند داشت."> سخنگوي شوراي نگهبان گفت: ناظران شوراي نگهبان تا پايان ساعات اخذ راي و بعد از آن در شعب اخذ راي حضور خواهند داشت."> سخنگوي شوراي نگهبان گفت: ناظران شوراي نگهبان تا پايان ساعات اخذ راي و بعد از آن در شعب اخذ راي حضور خواهند داشت."> سخنگوي شوراي نگهبان گفت: ناظران شوراي نگهبان تا پايان ساعات اخذ راي و بعد از آن در شعب اخذ راي حضور خواهند داشت."> سخنگوي شوراي نگهبان گفت: ناظران شوراي نگهبان تا پايان ساعات اخذ راي و بعد از آن در شعب اخذ راي حضور خواهند داشت."> بازرسي سر زده از شعب اخذ راي