آيات عظام ، امامان جمعه ، نهادها ، ارگانها ، طلاب ، دانشجويان ، بازاريان ، اصناف ، تشکل هاي سياسي و اجتماعي سراسر کشور براي شرکت در انتخابات فردا از مردم دعوت کردند .

">

آيات عظام ، امامان جمعه ، نهادها ، ارگانها ، طلاب ، دانشجويان ، بازاريان ، اصناف ، تشکل هاي سياسي و اجتماعي سراسر کشور براي شرکت در انتخابات فردا از مردم دعوت کردند .

">

آيات عظام ، امامان جمعه ، نهادها ، ارگانها ، طلاب ، دانشجويان ، بازاريان ، اصناف ، تشکل هاي سياسي و اجتماعي سراسر کشور براي شرکت در انتخابات فردا از مردم دعوت کردند .

">

آيات عظام ، امامان جمعه ، نهادها ، ارگانها ، طلاب ، دانشجويان ، بازاريان ، اصناف ، تشکل هاي سياسي و اجتماعي سراسر کشور براي شرکت در انتخابات فردا از مردم دعوت کردند .

">

آيات عظام ، امامان جمعه ، نهادها ، ارگانها ، طلاب ، دانشجويان ، بازاريان ، اصناف ، تشکل هاي سياسي و اجتماعي سراسر کشور براي شرکت در انتخابات فردا از مردم دعوت کردند .

">

آيات عظام ، امامان جمعه ، نهادها ، ارگانها ، طلاب ، دانشجويان ، بازاريان ، اصناف ، تشکل هاي سياسي و اجتماعي سراسر کشور براي شرکت در انتخابات فردا از مردم دعوت کردند .

">

آيات عظام ، امامان جمعه ، نهادها ، ارگانها ، طلاب ، دانشجويان ، بازاريان ، اصناف ، تشکل هاي سياسي و اجتماعي سراسر کشور براي شرکت در انتخابات فردا از مردم دعوت کردند .

"> فراخوان حضوري ملي در انتخابات فردا