هزاران نفر از مردم يمن با تظاهرات در شهر عدن ، اخراج سفير آمريکا از صنعا را خواستار شدند."> هزاران نفر از مردم يمن با تظاهرات در شهر عدن ، اخراج سفير آمريکا از صنعا را خواستار شدند."> هزاران نفر از مردم يمن با تظاهرات در شهر عدن ، اخراج سفير آمريکا از صنعا را خواستار شدند."> هزاران نفر از مردم يمن با تظاهرات در شهر عدن ، اخراج سفير آمريکا از صنعا را خواستار شدند."> هزاران نفر از مردم يمن با تظاهرات در شهر عدن ، اخراج سفير آمريکا از صنعا را خواستار شدند."> هزاران نفر از مردم يمن با تظاهرات در شهر عدن ، اخراج سفير آمريکا از صنعا را خواستار شدند."> هزاران نفر از مردم يمن با تظاهرات در شهر عدن ، اخراج سفير آمريکا از صنعا را خواستار شدند."> مردم يمن : سفير امريکا اخراج شود