معاون استاندار و فرماندار تهران گفت: بيش از1600 خبرنگار داخلي و خارجي ، برگزاري انتخابات مجلس نهم را پوشش مي دهند.


"> پوشش خبري انتخابات با حضور 1650 خبرنگار