وزيرکشور گفت: گزارشهاي جامع و ارزيابي ها حاکي از اين است که تخلف موثري در تبليغات انتخاباتي صورت نگرفته که اين نشان دهنده پايبندي به قانون و فرهنگ بالا در کشور است."> تخلف تبليغاتي موثري گزارش نشده است