مدير اطلاعات وزارت نيرو در نوار غزه گفت: جلوگيري از رسيدن سوخت به تنها نيروگاه برق باقي مانده در اين منطقه ، نوار غزه را در آستانه فاجعه اي بزرگ قرار داد.
"> مدير اطلاعات وزارت نيرو در نوار غزه گفت: جلوگيري از رسيدن سوخت به تنها نيروگاه برق باقي مانده در اين منطقه ، نوار غزه را در آستانه فاجعه اي بزرگ قرار داد.
"> مدير اطلاعات وزارت نيرو در نوار غزه گفت: جلوگيري از رسيدن سوخت به تنها نيروگاه برق باقي مانده در اين منطقه ، نوار غزه را در آستانه فاجعه اي بزرگ قرار داد.
"> مدير اطلاعات وزارت نيرو در نوار غزه گفت: جلوگيري از رسيدن سوخت به تنها نيروگاه برق باقي مانده در اين منطقه ، نوار غزه را در آستانه فاجعه اي بزرگ قرار داد.
"> مدير اطلاعات وزارت نيرو در نوار غزه گفت: جلوگيري از رسيدن سوخت به تنها نيروگاه برق باقي مانده در اين منطقه ، نوار غزه را در آستانه فاجعه اي بزرگ قرار داد.
"> مدير اطلاعات وزارت نيرو در نوار غزه گفت: جلوگيري از رسيدن سوخت به تنها نيروگاه برق باقي مانده در اين منطقه ، نوار غزه را در آستانه فاجعه اي بزرگ قرار داد.
"> مدير اطلاعات وزارت نيرو در نوار غزه گفت: جلوگيري از رسيدن سوخت به تنها نيروگاه برق باقي مانده در اين منطقه ، نوار غزه را در آستانه فاجعه اي بزرگ قرار داد.
"> غزه در آستانه فاجعهء ناشي از قطع سوخت