ايران با داشتن بيش از 7 هزار گونه گياه دارويي شناخته شده در جهان سهم قابل توجهي در تجارت اين نوع گياهان دارد و چين هم با توجه به سابقه توليد داروهايي گياهي، بازار مصرف خوبي براي گياهان دارويي کشورمان بشمار مي رود.
"> ايران با داشتن بيش از 7 هزار گونه گياه دارويي شناخته شده در جهان سهم قابل توجهي در تجارت اين نوع گياهان دارد و چين هم با توجه به سابقه توليد داروهايي گياهي، بازار مصرف خوبي براي گياهان دارويي کشورمان بشمار مي رود.
"> ايران با داشتن بيش از 7 هزار گونه گياه دارويي شناخته شده در جهان سهم قابل توجهي در تجارت اين نوع گياهان دارد و چين هم با توجه به سابقه توليد داروهايي گياهي، بازار مصرف خوبي براي گياهان دارويي کشورمان بشمار مي رود.
"> ايران با داشتن بيش از 7 هزار گونه گياه دارويي شناخته شده در جهان سهم قابل توجهي در تجارت اين نوع گياهان دارد و چين هم با توجه به سابقه توليد داروهايي گياهي، بازار مصرف خوبي براي گياهان دارويي کشورمان بشمار مي رود.
"> ايران با داشتن بيش از 7 هزار گونه گياه دارويي شناخته شده در جهان سهم قابل توجهي در تجارت اين نوع گياهان دارد و چين هم با توجه به سابقه توليد داروهايي گياهي، بازار مصرف خوبي براي گياهان دارويي کشورمان بشمار مي رود.
"> ايران با داشتن بيش از 7 هزار گونه گياه دارويي شناخته شده در جهان سهم قابل توجهي در تجارت اين نوع گياهان دارد و چين هم با توجه به سابقه توليد داروهايي گياهي، بازار مصرف خوبي براي گياهان دارويي کشورمان بشمار مي رود.
"> ايران با داشتن بيش از 7 هزار گونه گياه دارويي شناخته شده در جهان سهم قابل توجهي در تجارت اين نوع گياهان دارد و چين هم با توجه به سابقه توليد داروهايي گياهي، بازار مصرف خوبي براي گياهان دارويي کشورمان بشمار مي رود.
"> افزايش صادرات گياهان دارويي ايران به چين