رئيس جمهور با بيان اينكه انتخابات صحنه حضور مردم در عرصه‌هاي مهم و اساسي اداره كشور است، گفت: اميدوارم با انتخاب ملت و حضور نمايندگان مؤمن، كارآمد و مردمي، مجلسي قوي تشكيل شود كه كمك كار و پشتيبان كشور، ملت و همراه با برنامه‌هاي پيشرفت و سازندگي كشور باشد.
"> تاکيد بر حضور باشکوه مردم در انتخابات