حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در نخستين دقايق آغاز انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ، راي خود را به صندوق سيار مستقر در حسينيه امام خميني (ره) انداختند.

">

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در نخستين دقايق آغاز انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ، راي خود را به صندوق سيار مستقر در حسينيه امام خميني (ره) انداختند.

">

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در نخستين دقايق آغاز انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ، راي خود را به صندوق سيار مستقر در حسينيه امام خميني (ره) انداختند.

">

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در نخستين دقايق آغاز انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ، راي خود را به صندوق سيار مستقر در حسينيه امام خميني (ره) انداختند.

">

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در نخستين دقايق آغاز انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ، راي خود را به صندوق سيار مستقر در حسينيه امام خميني (ره) انداختند.

">

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در نخستين دقايق آغاز انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ، راي خود را به صندوق سيار مستقر در حسينيه امام خميني (ره) انداختند.

">

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در نخستين دقايق آغاز انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ، راي خود را به صندوق سيار مستقر در حسينيه امام خميني (ره) انداختند.

"> هر چه حضور پرشور تر باشد مصونيت کشور بيشتر است