با آغاز راي گيري انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ، در بسياري از شعب اخذ راي تهران با  حضور گسترده مردم مواجه شده است .
"> با آغاز راي گيري انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ، در بسياري از شعب اخذ راي تهران با  حضور گسترده مردم مواجه شده است .
"> با آغاز راي گيري انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ، در بسياري از شعب اخذ راي تهران با  حضور گسترده مردم مواجه شده است .
"> با آغاز راي گيري انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ، در بسياري از شعب اخذ راي تهران با  حضور گسترده مردم مواجه شده است .
"> با آغاز راي گيري انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ، در بسياري از شعب اخذ راي تهران با  حضور گسترده مردم مواجه شده است .
"> با آغاز راي گيري انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ، در بسياري از شعب اخذ راي تهران با  حضور گسترده مردم مواجه شده است .
"> با آغاز راي گيري انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ، در بسياري از شعب اخذ راي تهران با  حضور گسترده مردم مواجه شده است .
"> صف راي دهندگان مقابل صندوق هاي اخذ راي