ستاد انتخابات كشور از عموم ملت شريف ايران و هواداران فهيم نامزدهاي انتخاباتي خواست از هرگونه تبليغ له يا عليه نامزدها پرهيز کرده و در سطح شهر و خصوصاً زمان حضور در شعب اخذ رأي از همراه داشتن هرگونه نماد تبليغاتي نامزد خاص مثل عكس ، بروشور خودداري کنند.

"> ستاد انتخابات : نماد تبليغاتي نامزد خاص ؛ ممنوع