رئيس مجلس خبرگان رهبري با حضور در شعبه اخذ رأي مستقر در دانشگاه امام صادق، در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي شرکت کرد و رأي خود را به صندوق شماره 151 انداخت.
"> رئيس مجلس خبرگان رهبري با حضور در شعبه اخذ رأي مستقر در دانشگاه امام صادق، در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي شرکت کرد و رأي خود را به صندوق شماره 151 انداخت.
"> رئيس مجلس خبرگان رهبري با حضور در شعبه اخذ رأي مستقر در دانشگاه امام صادق، در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي شرکت کرد و رأي خود را به صندوق شماره 151 انداخت.
"> رئيس مجلس خبرگان رهبري با حضور در شعبه اخذ رأي مستقر در دانشگاه امام صادق، در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي شرکت کرد و رأي خود را به صندوق شماره 151 انداخت.
"> رئيس مجلس خبرگان رهبري با حضور در شعبه اخذ رأي مستقر در دانشگاه امام صادق، در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي شرکت کرد و رأي خود را به صندوق شماره 151 انداخت.
"> رئيس مجلس خبرگان رهبري با حضور در شعبه اخذ رأي مستقر در دانشگاه امام صادق، در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي شرکت کرد و رأي خود را به صندوق شماره 151 انداخت.
"> رئيس مجلس خبرگان رهبري با حضور در شعبه اخذ رأي مستقر در دانشگاه امام صادق، در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي شرکت کرد و رأي خود را به صندوق شماره 151 انداخت.
"> رئيس مجلس خبرگان راي خود را به صندوق انداخت