شوراي نگهبان قانون اساسي از ساعت 8 صبح امروز و همزمان با آغاز انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، فعاليت نظارتي خود را آغاز کرد.
"> آغاز فعاليت نظارتي شوراي نگهبان