وزير کشور گفت: براي اخذ راي داشتن کارت ملي الزامي نيست اما وجود آن فرآيند رأي گيري را تسهيل و به شمارش آرا و اجراي کار و شناسايي کمک مي کند.

"> وزير کشور : براي راي دادن کارت ملي الزامي نيست