مراجع تقليد وعلماي کشور در اولين ساعت اخذ راي در انتخابات شرکت کرده و راي خود را به صندق انداختند."> مراجع تقليد وعلماي کشور در اولين ساعت اخذ راي در انتخابات شرکت کرده و راي خود را به صندق انداختند."> مراجع تقليد وعلماي کشور در اولين ساعت اخذ راي در انتخابات شرکت کرده و راي خود را به صندق انداختند."> مراجع تقليد وعلماي کشور در اولين ساعت اخذ راي در انتخابات شرکت کرده و راي خود را به صندق انداختند."> مراجع تقليد وعلماي کشور در اولين ساعت اخذ راي در انتخابات شرکت کرده و راي خود را به صندق انداختند."> مراجع تقليد وعلماي کشور در اولين ساعت اخذ راي در انتخابات شرکت کرده و راي خود را به صندق انداختند."> مراجع تقليد وعلماي کشور در اولين ساعت اخذ راي در انتخابات شرکت کرده و راي خود را به صندق انداختند."> مراجع تقليد : مردم دشمنان را مايوس کنند