صندوق هاي سيار در مقابل درب هاي دانشگاه تهران محل برگزاري نماز جمعه مستقر شده است .
"> استقرار شعب سيار در محل برگزاري نماز جمعه تهران