رئيس ستاد انتخابات کشور گفت: بيش از 24 هزار صندوق اخذ راي در روستاههاي کشور استقرار يافته است.


"> رئيس ستاد انتخابات کشور گفت: بيش از 24 هزار صندوق اخذ راي در روستاههاي کشور استقرار يافته است.


"> رئيس ستاد انتخابات کشور گفت: بيش از 24 هزار صندوق اخذ راي در روستاههاي کشور استقرار يافته است.


"> رئيس ستاد انتخابات کشور گفت: بيش از 24 هزار صندوق اخذ راي در روستاههاي کشور استقرار يافته است.


"> رئيس ستاد انتخابات کشور گفت: بيش از 24 هزار صندوق اخذ راي در روستاههاي کشور استقرار يافته است.


"> رئيس ستاد انتخابات کشور گفت: بيش از 24 هزار صندوق اخذ راي در روستاههاي کشور استقرار يافته است.


"> رئيس ستاد انتخابات کشور گفت: بيش از 24 هزار صندوق اخذ راي در روستاههاي کشور استقرار يافته است.


"> استقرار 24 هزار صندوق اخذ راي در روستاها