رئيس جمهور با حضور در شعبه 1377 در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي شرکت کرد و رأي خود را به صندوق انداخت.

">

رئيس جمهور با حضور در شعبه 1377 در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي شرکت کرد و رأي خود را به صندوق انداخت.

">

رئيس جمهور با حضور در شعبه 1377 در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي شرکت کرد و رأي خود را به صندوق انداخت.

">

رئيس جمهور با حضور در شعبه 1377 در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي شرکت کرد و رأي خود را به صندوق انداخت.

">

رئيس جمهور با حضور در شعبه 1377 در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي شرکت کرد و رأي خود را به صندوق انداخت.

">

رئيس جمهور با حضور در شعبه 1377 در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي شرکت کرد و رأي خود را به صندوق انداخت.

">

رئيس جمهور با حضور در شعبه 1377 در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي شرکت کرد و رأي خود را به صندوق انداخت.

"> مسئولان همگام با مردم در انتخابات