شوراي نگهبان قانون اساسي در اطلاعيه شماره (4) خود اعلام کرد: فقط شوراي نگهبان مسئول نظارت بر انتخابات است."> فقط شوراي نگهبان مسئول نظارت برانتخابات