گزارش سازمانهاي حقوق بشر نشان مي دهد صدها کودک در آمريکا زنداني هستند که بسياري از آنها به حبس ابد محکوم شده اند.
"> محکوميت صدها کودک در آمريکا به حبس ابد