نمايندگان نامزدها در شعب مي توانند تا پايان اخذ راي و شمارش آرا و تنظيم صورت جلسه در محل شعبه حضور داشته باشند.
"> نمايندگان نامزدها در شعب مي توانند تا پايان اخذ راي و شمارش آرا و تنظيم صورت جلسه در محل شعبه حضور داشته باشند.
"> نمايندگان نامزدها در شعب مي توانند تا پايان اخذ راي و شمارش آرا و تنظيم صورت جلسه در محل شعبه حضور داشته باشند.
"> نمايندگان نامزدها در شعب مي توانند تا پايان اخذ راي و شمارش آرا و تنظيم صورت جلسه در محل شعبه حضور داشته باشند.
"> نمايندگان نامزدها در شعب مي توانند تا پايان اخذ راي و شمارش آرا و تنظيم صورت جلسه در محل شعبه حضور داشته باشند.
"> نمايندگان نامزدها در شعب مي توانند تا پايان اخذ راي و شمارش آرا و تنظيم صورت جلسه در محل شعبه حضور داشته باشند.
"> نمايندگان نامزدها در شعب مي توانند تا پايان اخذ راي و شمارش آرا و تنظيم صورت جلسه در محل شعبه حضور داشته باشند.
"> نمايندگان نامزدها مي توانند در شعب بمانند