انتخابات مجلس شوراي اسلامي کشورمان و حضور مقام معظم رهبري در يکي از مراکز انتخاباتي در دقايق اوليه آغاز انتخابات تاکنون بيش از150 شبکه تلويزيوني و پايگاه اينترنتي  جهاني بازتاب يافت.
"> بازتاب انتخابات در 150 شبکه تلويزيوني و اينترنتي