نويسنده و مستند ساز آمريکايي درگفتگو با راشاتودي تاکيد کرد رسانه ها و وال استريت دو بال نظام سرمايه داري آمريکا هستند.
"> رسانه ها و وال استريت، بال هاي نظام سرمايه داري