بهاي هر بشکه نفت خام برنت با سه دلار و 54 سنت افزايش، به 126 دلار و20 سنت رسيد. "> بهاي نفت برنت شعله کشيد