بحران اقتصادي منطقه يورو سبب شده است  بيکاري فزاينده  بر مشکل بدهي فزاينده کشورهاي اروپايي اضافه شود.
"> بيکاري + بدهي؛ مشکلات روزافزون اروپا