مادر شهيد احمدي روشن گفت: همانند همه مردم ايران دوست دارم در سرنوشت خود سهيم باشم واز حقي که قانون برايم در نظر گرفته است، استفاده کنم.

"> مادر شهيد روشن: تا زنده ام مطيع رهبرم