ستاد انتخابات کشور در اطلاعيه شماره 24: با توجه به سوالات متعدد هموطنان به اطلاع مي رساند که همراه داشتن شناسنامه براي اخذ رأي کفايت مي کند.
"> ستاد انتخابات کشور در اطلاعيه شماره 24: با توجه به سوالات متعدد هموطنان به اطلاع مي رساند که همراه داشتن شناسنامه براي اخذ رأي کفايت مي کند.
"> ستاد انتخابات کشور در اطلاعيه شماره 24: با توجه به سوالات متعدد هموطنان به اطلاع مي رساند که همراه داشتن شناسنامه براي اخذ رأي کفايت مي کند.
"> ستاد انتخابات کشور در اطلاعيه شماره 24: با توجه به سوالات متعدد هموطنان به اطلاع مي رساند که همراه داشتن شناسنامه براي اخذ رأي کفايت مي کند.
"> ستاد انتخابات کشور در اطلاعيه شماره 24: با توجه به سوالات متعدد هموطنان به اطلاع مي رساند که همراه داشتن شناسنامه براي اخذ رأي کفايت مي کند.
"> ستاد انتخابات کشور در اطلاعيه شماره 24: با توجه به سوالات متعدد هموطنان به اطلاع مي رساند که همراه داشتن شناسنامه براي اخذ رأي کفايت مي کند.
"> ستاد انتخابات کشور در اطلاعيه شماره 24: با توجه به سوالات متعدد هموطنان به اطلاع مي رساند که همراه داشتن شناسنامه براي اخذ رأي کفايت مي کند.
"> همراه داشتن شناسنامه براي اخذ رأي کافيست