چنانچه شکايتي از نحوه برگزاري انتخابات وجود داشته باشد، افراد مي توانند از تاريخ اخذ رأي به مدت هفت روز شکايت مستند خود را با ذکر مشخصات کامل ، آدرس و شماره تلفن به دبيرخانه شوراي نگهبان ارسال کنند."> فرصت هفت روزه نامزدها براي طرح شکايت