انفجار بمب در ميان تظاهرکنندگان يمني در شمال اين کشور دستکم بيست ودو مجروح برجاي گذاشت.
"> انفجار بمب در ميان تظاهرکنندگان يمني در شمال اين کشور دستکم بيست ودو مجروح برجاي گذاشت.
"> انفجار بمب در ميان تظاهرکنندگان يمني در شمال اين کشور دستکم بيست ودو مجروح برجاي گذاشت.
"> انفجار بمب در ميان تظاهرکنندگان يمني در شمال اين کشور دستکم بيست ودو مجروح برجاي گذاشت.
"> انفجار بمب در ميان تظاهرکنندگان يمني در شمال اين کشور دستکم بيست ودو مجروح برجاي گذاشت.
"> انفجار بمب در ميان تظاهرکنندگان يمني در شمال اين کشور دستکم بيست ودو مجروح برجاي گذاشت.
"> انفجار بمب در ميان تظاهرکنندگان يمني در شمال اين کشور دستکم بيست ودو مجروح برجاي گذاشت.
"> انفجار بمب در ميان تظاهرکنندگان يمني