نماينده ي دائم کشورمان در سازمان ملل متحد ضمن استقبال از ماموريت کوفي عنان به عنوان نماينده ي ويژه سازمان ملل متحد در سوريه ، از مداخله ي برخي کشورهاي غربي در امور داخلي سوريه به شدت انتقاد کرد.
"> انتقاد خزايي از مداخله غربيها در امور داخلي سوريه