هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد : چنانچه شکايتي از نحوه برگزاري انتخابات وجود داشته باشد، افراد مي توانند به مدت هفت روز شکايت مستند خود را با ذکر مشخصات کامل، آدرس و شماره تلفن به دبيرخانه شوراي نگهبان ارسال کنند."> هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد : چنانچه شکايتي از نحوه برگزاري انتخابات وجود داشته باشد، افراد مي توانند به مدت هفت روز شکايت مستند خود را با ذکر مشخصات کامل، آدرس و شماره تلفن به دبيرخانه شوراي نگهبان ارسال کنند."> هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد : چنانچه شکايتي از نحوه برگزاري انتخابات وجود داشته باشد، افراد مي توانند به مدت هفت روز شکايت مستند خود را با ذکر مشخصات کامل، آدرس و شماره تلفن به دبيرخانه شوراي نگهبان ارسال کنند."> هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد : چنانچه شکايتي از نحوه برگزاري انتخابات وجود داشته باشد، افراد مي توانند به مدت هفت روز شکايت مستند خود را با ذکر مشخصات کامل، آدرس و شماره تلفن به دبيرخانه شوراي نگهبان ارسال کنند."> هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد : چنانچه شکايتي از نحوه برگزاري انتخابات وجود داشته باشد، افراد مي توانند به مدت هفت روز شکايت مستند خود را با ذکر مشخصات کامل، آدرس و شماره تلفن به دبيرخانه شوراي نگهبان ارسال کنند."> هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد : چنانچه شکايتي از نحوه برگزاري انتخابات وجود داشته باشد، افراد مي توانند به مدت هفت روز شکايت مستند خود را با ذکر مشخصات کامل، آدرس و شماره تلفن به دبيرخانه شوراي نگهبان ارسال کنند."> هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد : چنانچه شکايتي از نحوه برگزاري انتخابات وجود داشته باشد، افراد مي توانند به مدت هفت روز شکايت مستند خود را با ذکر مشخصات کامل، آدرس و شماره تلفن به دبيرخانه شوراي نگهبان ارسال کنند."> ارسال شکايت به شوراي نگهبان به مدت 7 روز