هفتاد و نه طوفان و تگرگ به اندازه توپ بيسبال ، چندين ايالت آمريکا را فلج کرده است.
"> هفتاد و نه طوفان و تگرگ به اندازه توپ بيسبال ، چندين ايالت آمريکا را فلج کرده است.
"> هفتاد و نه طوفان و تگرگ به اندازه توپ بيسبال ، چندين ايالت آمريکا را فلج کرده است.
"> هفتاد و نه طوفان و تگرگ به اندازه توپ بيسبال ، چندين ايالت آمريکا را فلج کرده است.
"> هفتاد و نه طوفان و تگرگ به اندازه توپ بيسبال ، چندين ايالت آمريکا را فلج کرده است.
"> هفتاد و نه طوفان و تگرگ به اندازه توپ بيسبال ، چندين ايالت آمريکا را فلج کرده است.
"> هفتاد و نه طوفان و تگرگ به اندازه توپ بيسبال ، چندين ايالت آمريکا را فلج کرده است.
"> 79 طوفان و تگرگ چند ايالت امريکا را فلج کرد