فروش مرحله دوم اوراق مشارکت نفت و گاز پارس از امروز در شعب منتخب بانک ملت آغاز مي شود و 6 روز کاري ادامه خواهد داشت.
"> فروش مرحله دوم اوراق مشارکت نفت و گاز پارس