هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با صدور اطلاعيه ‌اي اعلام کرد: جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، دوشنبه پانزدهم اسفند  تشکيل خواهد شد.
"> هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با صدور اطلاعيه ‌اي اعلام کرد: جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، دوشنبه پانزدهم اسفند  تشکيل خواهد شد.
"> هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با صدور اطلاعيه ‌اي اعلام کرد: جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، دوشنبه پانزدهم اسفند  تشکيل خواهد شد.
"> هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با صدور اطلاعيه ‌اي اعلام کرد: جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، دوشنبه پانزدهم اسفند  تشکيل خواهد شد.
"> هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با صدور اطلاعيه ‌اي اعلام کرد: جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، دوشنبه پانزدهم اسفند  تشکيل خواهد شد.
"> هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با صدور اطلاعيه ‌اي اعلام کرد: جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، دوشنبه پانزدهم اسفند  تشکيل خواهد شد.
"> هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با صدور اطلاعيه ‌اي اعلام کرد: جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، دوشنبه پانزدهم اسفند  تشکيل خواهد شد.
"> مجلس شوراي اسلامي دوشنبه جلسه دارد