نيروهاي ارتش سوريه در محله باباعمرو شهر حمص، سلاحها و بمب هاي ساخت کشورهاي اروپايي و  رژيم صهيونيستي را کشف کردند. "> نيروهاي ارتش سوريه در محله باباعمرو شهر حمص، سلاحها و بمب هاي ساخت کشورهاي اروپايي و  رژيم صهيونيستي را کشف کردند. "> نيروهاي ارتش سوريه در محله باباعمرو شهر حمص، سلاحها و بمب هاي ساخت کشورهاي اروپايي و  رژيم صهيونيستي را کشف کردند. "> نيروهاي ارتش سوريه در محله باباعمرو شهر حمص، سلاحها و بمب هاي ساخت کشورهاي اروپايي و  رژيم صهيونيستي را کشف کردند. "> نيروهاي ارتش سوريه در محله باباعمرو شهر حمص، سلاحها و بمب هاي ساخت کشورهاي اروپايي و  رژيم صهيونيستي را کشف کردند. "> نيروهاي ارتش سوريه در محله باباعمرو شهر حمص، سلاحها و بمب هاي ساخت کشورهاي اروپايي و  رژيم صهيونيستي را کشف کردند. "> نيروهاي ارتش سوريه در محله باباعمرو شهر حمص، سلاحها و بمب هاي ساخت کشورهاي اروپايي و  رژيم صهيونيستي را کشف کردند. "> کشف سلاحهاي ساخت اروپا ورژيم صهيونيستي در سوريه