نظاميان رژيم آل سعود پانزده نفر را در چهل و هشت ساعت گذشته در مناطق شرق عربستان بازداشت کردند.
"> نظاميان آل سعود 15 نفر را درشرق عربستان بازداشت کردند