مردم پاکستان در اعتراض به اهانت نظاميان آمريکايي به قرآن کريم، پرچم آمريکا را به آتش کشيدند.


"> تظاهرات ضد امريکايي در پاکستان و تونس