سفير جمهوري اسلامي ايران در چين گفت: پکن همچنان واردات نفت از ايران را با قيمت روز ادامه مي دهد و هيچ چيز تغيير نکرده است.
"> سفير جمهوري اسلامي ايران در چين گفت: پکن همچنان واردات نفت از ايران را با قيمت روز ادامه مي دهد و هيچ چيز تغيير نکرده است.
"> سفير جمهوري اسلامي ايران در چين گفت: پکن همچنان واردات نفت از ايران را با قيمت روز ادامه مي دهد و هيچ چيز تغيير نکرده است.
"> سفير جمهوري اسلامي ايران در چين گفت: پکن همچنان واردات نفت از ايران را با قيمت روز ادامه مي دهد و هيچ چيز تغيير نکرده است.
"> سفير جمهوري اسلامي ايران در چين گفت: پکن همچنان واردات نفت از ايران را با قيمت روز ادامه مي دهد و هيچ چيز تغيير نکرده است.
"> سفير جمهوري اسلامي ايران در چين گفت: پکن همچنان واردات نفت از ايران را با قيمت روز ادامه مي دهد و هيچ چيز تغيير نکرده است.
"> سفير جمهوري اسلامي ايران در چين گفت: پکن همچنان واردات نفت از ايران را با قيمت روز ادامه مي دهد و هيچ چيز تغيير نکرده است.
"> چين خريد نفت از ايران را کاهش نداده است