آيت الله نوري همداني از مراجع عظام تقليد گفت : حماسه مردم ايران در 12 اسفند دنيا را مبهوت خود کرد.
"> آيت الله نوري همداني از مراجع عظام تقليد گفت : حماسه مردم ايران در 12 اسفند دنيا را مبهوت خود کرد.
"> آيت الله نوري همداني از مراجع عظام تقليد گفت : حماسه مردم ايران در 12 اسفند دنيا را مبهوت خود کرد.
"> آيت الله نوري همداني از مراجع عظام تقليد گفت : حماسه مردم ايران در 12 اسفند دنيا را مبهوت خود کرد.
"> آيت الله نوري همداني از مراجع عظام تقليد گفت : حماسه مردم ايران در 12 اسفند دنيا را مبهوت خود کرد.
"> آيت الله نوري همداني از مراجع عظام تقليد گفت : حماسه مردم ايران در 12 اسفند دنيا را مبهوت خود کرد.
"> آيت الله نوري همداني از مراجع عظام تقليد گفت : حماسه مردم ايران در 12 اسفند دنيا را مبهوت خود کرد.
"> آيت الله نوري همداني:دنيا مبهوت حضور ايرانيان شد