شبکه تلويزيوني بي بي سي عربي با اذعان به حضور گسترده ملت ايران   در انتخابات مجلس شوراي اسلامي  تصريح کرد ميزان مشارکت در انتخابات ديروز فراتر از انتخابات قبلي بوده است .
"> شبکه تلويزيوني بي بي سي عربي با اذعان به حضور گسترده ملت ايران   در انتخابات مجلس شوراي اسلامي  تصريح کرد ميزان مشارکت در انتخابات ديروز فراتر از انتخابات قبلي بوده است .
"> شبکه تلويزيوني بي بي سي عربي با اذعان به حضور گسترده ملت ايران   در انتخابات مجلس شوراي اسلامي  تصريح کرد ميزان مشارکت در انتخابات ديروز فراتر از انتخابات قبلي بوده است .
"> شبکه تلويزيوني بي بي سي عربي با اذعان به حضور گسترده ملت ايران   در انتخابات مجلس شوراي اسلامي  تصريح کرد ميزان مشارکت در انتخابات ديروز فراتر از انتخابات قبلي بوده است .
"> شبکه تلويزيوني بي بي سي عربي با اذعان به حضور گسترده ملت ايران   در انتخابات مجلس شوراي اسلامي  تصريح کرد ميزان مشارکت در انتخابات ديروز فراتر از انتخابات قبلي بوده است .
"> شبکه تلويزيوني بي بي سي عربي با اذعان به حضور گسترده ملت ايران   در انتخابات مجلس شوراي اسلامي  تصريح کرد ميزان مشارکت در انتخابات ديروز فراتر از انتخابات قبلي بوده است .
"> شبکه تلويزيوني بي بي سي عربي با اذعان به حضور گسترده ملت ايران   در انتخابات مجلس شوراي اسلامي  تصريح کرد ميزان مشارکت در انتخابات ديروز فراتر از انتخابات قبلي بوده است .
"> بي بي سي عربي:مشارکت در انتخابات ايران فراتر از قبل بود