کارشناس انگليسي تصريح کرد:، غرب در شناخت ايران جاهل است و به همين علت از تهديد و تحريم سخن مي گويد.
"> کارشناس انگليسي تصريح کرد:، غرب در شناخت ايران جاهل است و به همين علت از تهديد و تحريم سخن مي گويد.
"> کارشناس انگليسي تصريح کرد:، غرب در شناخت ايران جاهل است و به همين علت از تهديد و تحريم سخن مي گويد.
"> کارشناس انگليسي تصريح کرد:، غرب در شناخت ايران جاهل است و به همين علت از تهديد و تحريم سخن مي گويد.
"> کارشناس انگليسي تصريح کرد:، غرب در شناخت ايران جاهل است و به همين علت از تهديد و تحريم سخن مي گويد.
"> کارشناس انگليسي تصريح کرد:، غرب در شناخت ايران جاهل است و به همين علت از تهديد و تحريم سخن مي گويد.
"> کارشناس انگليسي تصريح کرد:، غرب در شناخت ايران جاهل است و به همين علت از تهديد و تحريم سخن مي گويد.
"> کارشناس انگليسي: غرب در شناخت ايران نادان است