رئيس مجلس شوراي اسلامي در بيانيه‌اي، قرآن‌سوزي نيروهاي اشغالگر در افغانستان را به‌شدت محکوم و بر ضرورت تنظيم و تصويب سندي بين‌المللي در محکوميت و جلوگيري از توهين به مقدسات اديان آسماني در مجامع جهاني و منطقه‌اي تأکيد کرد.


"> رئيس مجلس شوراي اسلامي در بيانيه‌اي، قرآن‌سوزي نيروهاي اشغالگر در افغانستان را به‌شدت محکوم و بر ضرورت تنظيم و تصويب سندي بين‌المللي در محکوميت و جلوگيري از توهين به مقدسات اديان آسماني در مجامع جهاني و منطقه‌اي تأکيد کرد.


"> رئيس مجلس شوراي اسلامي در بيانيه‌اي، قرآن‌سوزي نيروهاي اشغالگر در افغانستان را به‌شدت محکوم و بر ضرورت تنظيم و تصويب سندي بين‌المللي در محکوميت و جلوگيري از توهين به مقدسات اديان آسماني در مجامع جهاني و منطقه‌اي تأکيد کرد.


"> رئيس مجلس شوراي اسلامي در بيانيه‌اي، قرآن‌سوزي نيروهاي اشغالگر در افغانستان را به‌شدت محکوم و بر ضرورت تنظيم و تصويب سندي بين‌المللي در محکوميت و جلوگيري از توهين به مقدسات اديان آسماني در مجامع جهاني و منطقه‌اي تأکيد کرد.


"> رئيس مجلس شوراي اسلامي در بيانيه‌اي، قرآن‌سوزي نيروهاي اشغالگر در افغانستان را به‌شدت محکوم و بر ضرورت تنظيم و تصويب سندي بين‌المللي در محکوميت و جلوگيري از توهين به مقدسات اديان آسماني در مجامع جهاني و منطقه‌اي تأکيد کرد.


"> رئيس مجلس شوراي اسلامي در بيانيه‌اي، قرآن‌سوزي نيروهاي اشغالگر در افغانستان را به‌شدت محکوم و بر ضرورت تنظيم و تصويب سندي بين‌المللي در محکوميت و جلوگيري از توهين به مقدسات اديان آسماني در مجامع جهاني و منطقه‌اي تأکيد کرد.


"> رئيس مجلس شوراي اسلامي در بيانيه‌اي، قرآن‌سوزي نيروهاي اشغالگر در افغانستان را به‌شدت محکوم و بر ضرورت تنظيم و تصويب سندي بين‌المللي در محکوميت و جلوگيري از توهين به مقدسات اديان آسماني در مجامع جهاني و منطقه‌اي تأکيد کرد.


"> محکوميت قرآن سوزي اشغالگران در افغانستان