رئيس قوه قضائيه در بخشنامه‌اي به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور اعلام کرد: به زندانيان محکوم با رعايت شرايط و گرفتن تأمين مناسب 15 روز مرخصي نوروزي اعطا مي‌شود.

">

رئيس قوه قضائيه در بخشنامه‌اي به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور اعلام کرد: به زندانيان محکوم با رعايت شرايط و گرفتن تأمين مناسب 15 روز مرخصي نوروزي اعطا مي‌شود.

">

رئيس قوه قضائيه در بخشنامه‌اي به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور اعلام کرد: به زندانيان محکوم با رعايت شرايط و گرفتن تأمين مناسب 15 روز مرخصي نوروزي اعطا مي‌شود.

">

رئيس قوه قضائيه در بخشنامه‌اي به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور اعلام کرد: به زندانيان محکوم با رعايت شرايط و گرفتن تأمين مناسب 15 روز مرخصي نوروزي اعطا مي‌شود.

">

رئيس قوه قضائيه در بخشنامه‌اي به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور اعلام کرد: به زندانيان محکوم با رعايت شرايط و گرفتن تأمين مناسب 15 روز مرخصي نوروزي اعطا مي‌شود.

">

رئيس قوه قضائيه در بخشنامه‌اي به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور اعلام کرد: به زندانيان محکوم با رعايت شرايط و گرفتن تأمين مناسب 15 روز مرخصي نوروزي اعطا مي‌شود.

">

رئيس قوه قضائيه در بخشنامه‌اي به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور اعلام کرد: به زندانيان محکوم با رعايت شرايط و گرفتن تأمين مناسب 15 روز مرخصي نوروزي اعطا مي‌شود.

"> مرخصي نوروزي به زندانيان محکوم با رعايت شرايط