طرح نظارتي نوروز با توجه به فرارسيدن سال نو و افزايش تقاضاي عمومي براي بسياري از کالاها و خدمات آغاز شده است و تا 15 فروردين ادامه مي يابد. 
"> طرح نظارتي نوروز با توجه به فرارسيدن سال نو و افزايش تقاضاي عمومي براي بسياري از کالاها و خدمات آغاز شده است و تا 15 فروردين ادامه مي يابد. 
"> طرح نظارتي نوروز با توجه به فرارسيدن سال نو و افزايش تقاضاي عمومي براي بسياري از کالاها و خدمات آغاز شده است و تا 15 فروردين ادامه مي يابد. 
"> طرح نظارتي نوروز با توجه به فرارسيدن سال نو و افزايش تقاضاي عمومي براي بسياري از کالاها و خدمات آغاز شده است و تا 15 فروردين ادامه مي يابد. 
"> طرح نظارتي نوروز با توجه به فرارسيدن سال نو و افزايش تقاضاي عمومي براي بسياري از کالاها و خدمات آغاز شده است و تا 15 فروردين ادامه مي يابد. 
"> طرح نظارتي نوروز با توجه به فرارسيدن سال نو و افزايش تقاضاي عمومي براي بسياري از کالاها و خدمات آغاز شده است و تا 15 فروردين ادامه مي يابد. 
"> طرح نظارتي نوروز با توجه به فرارسيدن سال نو و افزايش تقاضاي عمومي براي بسياري از کالاها و خدمات آغاز شده است و تا 15 فروردين ادامه مي يابد. 
"> طرح نظارتي نوروز تا 15 فروردين 91