وزير کشور ميزان مشارکت مردم در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را 2/64 درصد اعلام کرد .


"> وزير کشور ميزان مشارکت مردم در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را 2/64 درصد اعلام کرد .


"> وزير کشور ميزان مشارکت مردم در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را 2/64 درصد اعلام کرد .


"> وزير کشور ميزان مشارکت مردم در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را 2/64 درصد اعلام کرد .


"> وزير کشور ميزان مشارکت مردم در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را 2/64 درصد اعلام کرد .


"> وزير کشور ميزان مشارکت مردم در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را 2/64 درصد اعلام کرد .


"> وزير کشور ميزان مشارکت مردم در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را 2/64 درصد اعلام کرد .


"> وزير کشور: مشارکت مردم در انتخابات 2/64 درصد