بيش از يک سوم مردم يونان زير خط فقر و حتي در وضعي بدتر از آن زندگي مي کنند.
"> بيش از يک سوم يوناني ها زير خط فقر