بررسي هاي جديد نشان مي دهد روند اسيدي شدن آب درياها، تهديدي براي ادامه حيات بسياري از موجودات دريايي از جمله مرجانها به شمار مي رود."> اسيدي شدن آب درياها، تهديد حيات آبزيان