شاخص کل سهام امروز در بورس اوراق بهادار تهران با 11 درصد افزايش به 25 هزار و 365 واحد رسيد.
"> شاخص کل سهام امروز در بورس اوراق بهادار تهران با 11 درصد افزايش به 25 هزار و 365 واحد رسيد.
"> شاخص کل سهام امروز در بورس اوراق بهادار تهران با 11 درصد افزايش به 25 هزار و 365 واحد رسيد.
"> شاخص کل سهام امروز در بورس اوراق بهادار تهران با 11 درصد افزايش به 25 هزار و 365 واحد رسيد.
"> شاخص کل سهام امروز در بورس اوراق بهادار تهران با 11 درصد افزايش به 25 هزار و 365 واحد رسيد.
"> شاخص کل سهام امروز در بورس اوراق بهادار تهران با 11 درصد افزايش به 25 هزار و 365 واحد رسيد.
"> شاخص کل سهام امروز در بورس اوراق بهادار تهران با 11 درصد افزايش به 25 هزار و 365 واحد رسيد.
"> ادامه روند صعودي شاخص کل بورس تهران