ميزان بيکاري در آمريکا به بالاترين حد در طول شصت سال گذشته رسيده است."> ميزان بيکاري در آمريکا به بالاترين حد در طول شصت سال گذشته رسيده است."> ميزان بيکاري در آمريکا به بالاترين حد در طول شصت سال گذشته رسيده است."> ميزان بيکاري در آمريکا به بالاترين حد در طول شصت سال گذشته رسيده است."> ميزان بيکاري در آمريکا به بالاترين حد در طول شصت سال گذشته رسيده است."> ميزان بيکاري در آمريکا به بالاترين حد در طول شصت سال گذشته رسيده است."> ميزان بيکاري در آمريکا به بالاترين حد در طول شصت سال گذشته رسيده است."> افزايش بي سابقه بيکاري در امريکا