يکي از نمايندگان مجلس اعيان انگليس در پي انتقاد از رژيم صهيونيستي مجبور به استعفا از سمت نمايندگي شد.
"> برکناري نماينده انگليس به علت انتقاد از اسرائيل